Til Utdanningsvalg

Passer realfag for meg?

Undervisningsopplegget «Passer realfag for meg?» er utarbeidet av Nasjonalt senter for realfagsrekruttering. Opplegget er laget for å vare i 4 skoletimer, men er fleksibelt. Det er enkelt for lærer/rådgiver å velge oppgaver fra heftet og benytte en eller flere av disse.

I første time får elevene vite hva realfag er, se en kort animasjonsfilm og ta Utdanningstesten fra velgriktig.no. Testen gir bl.a. elevene innblikk i egne interesser og pedagogiske preferanser.

I andre time får elevene besøk av en realfaglig rollemodell som lærer/rådgiver selv velger ut og inviterer fra rollemodell.no. Der har vi en database med over 1000 rollemodeller med realfagsbakgrunn som er fordelt over hele landet.

I tredje time oppsummerer og diskuterer klassen erfaringene fra rollemodellbesøket. Elevene får ulike spørsmål de skal besvare, og et av målene er at de skal lære om bedrifter i sitt nærmiljø.

I den fjerde timen rettes fokus mot utdanning/arbeidsliv og kjønn i et likestillingsperspektiv. Denne timen innleder du med en animasjonsfilm. Den setter temaet inn i en historisk kontekst og gir grunnlag for refleksjon. Deretter får elevene konkrete spørsmål og oppgaver de skal løse.

Et rollemodellbesøk er lagt inn som en del av undervisningsopplegget. Rollemodellen bør inviteres i god tid før dere starter med opplegget. Vi anbefaler at du informerer rollemodellen om hva dere jobber med slik at han/hun kan ta dette med i forberedelsene. Du kan sende en invitasjon via rollemodell.no

Du kan bestille elevheftene og lærerveiledningen her: http://www.subjectaid.no/produkter-startsida/passer-realfag-for-meg-elevhefte

 

Aktuelle kompetansemål tilpasset faget Utdanningsvalg:

Personlige valg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

  • samle, analysere og bruke informasjon om utdanning og yrker på ulike måter i karriereplanleggingen
  • gjør rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg

Utdanning og yrker

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

  • gi eksempler på yrker de ulike utdanningsprogrammene kan lede til
  • presentere ulike utdanningsveier med utgangspunkt i egne ønsker

Arbeid

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne

  • undersøke muligheter for jobb på det lokale arbeidsmarkedet
  • drøfte kjønnsutradisjonelle fag- og yrkesvalg