VR arealplanlegger

Arealplanlegger

Om yrket

Som arealplanlegger jobber du med arealforvaltning og utvikling på lokalt og regionalt nivå.

Yrket har mange fellestrekk med samfunnsplanlegger, men med fokus på de tekniske sidene ved planleggingen, på areal- og ressursforvaltning og vernehensyn.

Arealplanleggeren har kunnskap om natur-, miljø- og landskapsgeografiske problemstillinger og om hensyn til vern av områder. Du kan arbeide med planer på ulike nivåer og med ulik detaljeringsgrad, og du kan analysere konsekvenser av ulike alternativer.

Som arealplanlegger i kommunen er du ofte ansvarlig for kommuneplanens arealdel eller du jobber med reguleringsplaner. Du kan også jobbe som saksbehandler/rådgiver i fylkeskommunen. I staten kan du blant annet jobbe hos Statens vegvesen eller Jernbaneverket. I det private næringsliv kan du jobbe som arealplanlegger i konsulentselskaper som utarbeider reguleringsplaner for utbyggere og kommunene.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Utarbeide kommuneplanens arealdel
  • Fremskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere som skal fatte beslutninger
  • Arbeid med by- og stedsutvikling
  • Utarbeide reguleringsplaner og behandle private reguleringsplanforslag
  • Areal- og miljøplanlegging
  • Nærings – og lokaliseringsanalyser

Som arealplanlegger må du håndtere avveininger mellom vekst, vern og klimahensyn i planlegging.

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige og private aktører og frivillige organisasjoner. Arealplanleggeren samarbeider ofte med politikere, næringsliv, utbyggere, innbyggere/publikum og offentlige aktører som har oppgaver innen arealforvaltningen.

Utdanningsbakgrunn

Du kan studere samfunns- og arealplanlegging på bachelor og masternivå. Utdanningen er flerfaglig. Selv om sammensetningen av fag varierer noe, har alle utdanninger elementer av samfunnsfag og av fysisk planlegging og teknologi, som geografiske informasjonssystemer (GIS). Utdanningen gir deg også kunnskaper innen planleggingsmetode og ledelse av planprosesser.

Tittelen arealplanlegger er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Ofte krever arbeidsgiver minimum bachelor, noen ganger utdanning på masternivå. Arkitektutdannede kan også bli ansatt som arealplanlegger.

Jobb

Arealplanleggere arbeider på ulike nivå i det offentlige og hos private aktører som driver med planlegging.

Personlige egenskaper

Du bør ha god samfunnsforståelse og interesse for samfunnsutvikling. Du bør like utrednings- og analysearbeid. Gode samarbeidsevner er viktig, og du må håndtere interessekonflikter som kan oppstå i arbeidet. Du må også ha god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig.

Lisens